入耳 nhập nhĩ
♦ Nghe được.
♦ Thích tai, hợp tai. Như bất kham nhập nhĩ nghe chịu không nổi.
♦ Một tên khác của loài sâu du diên .