儒林 nho lâm
♦ Rừng nho, chỉ chung những người học hành, giỏi văn chương. ☆Tương tự: học giới .