內功 nội công
♦ Chỉ công phu tu dưỡng nội đan của đạo gia.
♦ Về quyền thuật, nội công là sức vận dụng từ bên trong thân thể. Dùng để rèn luyện các khí quan nội bộ.