內廷 nội đình
♦ Trong cung. § Cũng viết là nội đình .
♦ Nội triều. Đối lại với ngoại đình . § Đời Thanh, nội đình chỉ bên trong Càn Thanh môn , nơi hoàng đế triều kiến quần thần, làm việc triều chính.