內容 nội dung
♦ Các thứ đựng ở trong một vật kiện. ◇Quách Mạt Nhược : Na cá tiền bao thị bì chế đích, dĩ kinh ngận cựu liễu, đương trước chúng nhân diện tiền ngã thế tha đả khai lai, tòng na lí diện thủ xuất đích nội dong thị: ... lưỡng cá đồng bản hòa lưỡng trương đương phiếu , , , : ... (Bắc phạt đồ thứ , Nhị nhị).
♦ Thật chất hoặc ý nghĩa chứa đựng bên trong sự vật. ★Tương phản: hình thức .
♦ Ý nghĩa hoặc tinh thần bao hàm trong một tác phẩm văn chương hoặc nghệ thuật. ★Tương phản: hình thức , kĩ xảo . ◇A Anh : Thủ hồi thuyết minh bổn thư nội dong, đô thị "cựu xã hội đích quái sự" , (Vãn thanh tiểu thuyết sử , Đệ tam chương).