內則 nội tắc
♦ Tên một thiên trong sách Lễ Kí , nói về phép tắc mà người đàn bà phải theo để cư xử phải đạo.
♦ Mượn chỉ phụ chức, phụ đạo.