內親 nội thân
♦ Thân thích bên nội (tức là có cùng một họ) ◇Hồng Lâu Mộng : Tự nhiên giá vãn thân hữu lai vãng bất tuyệt, hạnh đắc kỉ cá nội thân chiếu ứng , (Đệ nhất nhất nhất hồi) Đêm ấy, tất nhiên là bà con bạn hữu qua lại không ngớt, may được mấy người bà con bên nội đến giúp đỡ lo liệu.
♦ Mẫu thân. ◇Câu Đạo Hưng : Tích hữu Phiền Liêu chí hiếu, nội thân tảo vong, kế sự hậu mẫu , , (Sưu thần kí ) Xưa có Phiền Liêu rất có hiếu, mẹ mất sớm, tiếp tục thờ mẹ kế.
♦ Gọi chung thân thích bên vợ. ◎Như: nội huynh đệ , liên khâm .