內侍 nội thị
♦ Người hầu hạ trong cung vua.
♦ Tên một chức quan, trông coi việc nội bộ trong cung đình. § Thường dùng hoạn quan, nên nội thị cũng chỉ hoạn quan .