內屬 nội thuộc
♦ Quy phụ triều đình làm thuộc quốc hoặc thuộc địa. ☆Tương tự: nội phụ .