凡例 phàm lệ
♦ Bài văn ở đầu sách, bày tỏ nội dung, đại chỉ cùng thể lệ biên tập.