凡人 phàm nhân
♦ Người tầm thường, người trần tục.
♦ ☆Tương tự: thường nhân .
♦ ★Tương phản: tiên nhân , thần tiên , thánh nhân , dị nhân , vĩ nhân .