凡夫 phàm phu
♦ ☆Tương tự: phàm nhân . ★Tương phản: siêu nhân , thánh nhân .
♦ Ta còn hiểu là kẻ thô tục.