凡俗 phàm tục
♦ Tầm thường.
♦ Trần tục, khác với tiên.
♦ ★Tương phản: phiêu dật , cao siêu , tiêu sái .