分工 phân công
♦ Chia việc, mỗi người làm một việc. ◎Như: phân công hợp tác . § Cũng viết là phân công .