列土分疆 liệt thổ phân cương
♦ Ngày xưa, thiên tử chia đất cho chư hầu hoặc công thần gọi là liệt thổ phân cương .