判袂 phán duệ
♦ Phân duệ, li biệt, chia tay. ◇Phạm Thành Đại : Cố nhân tân phán mệ, Đắc cú dữ thùy luận? , (Đại nhiệt bạc nhạc ôn hữu hoài ) Cố nhân vừa chia biệt, Làm được câu hay biết cùng ai bàn luận?