分家 phân gia
♦ Vốn là thân thuộc sinh sống cùng nhau, đem của cải trong nhà chia ra, mỗi người thành một nhà riêng.
♦ Hai bên phân li, mỗi bên làm theo ý mình.