分事 phận sự
♦ Việc thuộc về phần mình, chức phận. ◇Mặc Tử : Nông phu tảo xuất mộ nhập, canh giá thụ nghệ, ..., thử kì phận sự dã , , ..., (Phi lạc thượng ) Nông phu sớm đi chiều về, cày cấy trồng trọt, ..., đó là phận sự của nhà nông.