分書 phân thư
♦ Chứng thư con cháu chia gia sản.
♦ Một thể văn, tên một loại bút pháp. § Còn gọi là bát phân thư .