儳言 sàm ngôn
♦ Nói xen. ◇Lễ Kí : Trưởng giả bất cập, vô sàm ngôn , (Khúc lễ thượng ) Bậc trên đang bàn luận chuyện gì chưa xong, bậc dưới không được nói xen vào.
♦ Nói nhiều, lắm điều. ◇Lục Du : Xuân điểu tuy sàm ngôn, Xuân tẫn năng trách thiệt , (Văn bách thiệt ).