刪定 san định
♦ Sửa lại cho đúng để làm bản sách nhứt định.