初民 sơ dân
♦ Chỉ người đời thượng cổ. ◎Như: giá ta thạch khí, đô thị thượng cổ sơ dân đích thủ nghệ , .