初等 sơ đẳng
♦ Bậc bắt đầu, bậc thấp nhất. ◎Như: sơ đẳng sư phạm . ☆Tương tự: sơ cấp .