初冬 sơ đông
♦ Lúc bắt đầu mùa đông, tức tháng 10 âm lịch.