充公 sung công
♦ Tịch thu tài vật nộp làm của công. ☆Tương tự: một thu .