再笑 tái tiếu
♦ Cười một lần nữa. ◇Lí Diên Niên : Nhất tiếu khuynh nhân thành, Tái tiếu khuynh nhân quốc , (Hiếu Vũ Lí phu nhân truyện ) Cười lần thứ nhất khiến nghiêng thành của người, Cười lần thứ hai khiến nghiêng nước của người.