切要 thiết yếu
♦ Yếu lĩnh, cương yếu, trọng điểm. ◇Vương Thủ Nhân : Thiểu gian, hựu nhất hữu thỉnh vấn công phu thiết yếu , (Truyền tập lục , Quyển hạ).
♦ Xác thiết ách yếu. ◇Lỗ Tấn : Ngã thị bất nghiên cứu lí luận đích, sở dĩ ưng khán thập ma thư, bất năng thiết yếu đích thuyết , , (Thư tín tập , Trí từ mậu dong ).
♦ Cấp thiết trọng yếu; sự việc khẩn yếu. ◇Diệp Thánh Đào : Giá thị phi thường công bình đích, nhi thả dã thập phần thiết yếu , (Lí thái thái đích đầu phát ).