傷害 thương hại
♦ Làm tổn hại. ◇Hàn Phi Tử : Dân thực quả lỏa cáp tinh tao ác xú, nhi thương hại tràng vị , (Ngũ đố ) Dân ăn rau trái sò hến tanh hôi, làm cho hư hại ruột gan.