傷寒 thương hàn
♦ Đông y gọi chung các bệnh ngoại cảm do thân thể bị nhiễm khí lạnh, trúng gió.
♦ Tên bệnh do vi khuẩn truyền nhiễm ở trong ruột.