全家 toàn gia
♦ Cả nhà, toàn thể gia đình. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Khám Đức Nhuận dĩ toàn gia bảo khanh, cô diệc tố tri khanh tài , (Đệ bát thập tam hồi) Khám Đức Nhuận đem cả nhà ra bảo đảm cho ngươi, mà quả nhân cũng đã biết tài ngươi (gánh nổi việc).