優柔 ưu nhu
♦ Thung dung hòa nhã.
♦ Rụt rè, lưỡng lự.