出奔 xuất bôn
♦ Chạy chốn. ☆Tương tự: xuất tẩu , đào vong . ◇Lễ Kí : Vệ Hiến Công xuất bôn, phản ư Vệ , (Đàn cung hạ ).