出洋 xuất dương
♦ Đi ra nước ngoài. ☆Tương tự: xuất quốc .