出家 xuất gia
♦ Rời khỏi gia đình. ◇Lưu Cơ : Cư gia ỷ cốt nhục, Xuất gia ỷ giao thân , (Môn hữu xa mã khách hành ).
♦ Từ giã nhà đi tu (làm tăng sĩ hoặc đạo sĩ). ◇Thủy hử truyện : Kim hữu giá cá biểu đệ tính Lỗ, thị Quan Tây Quân Hán xuất thân, nhân kiến trần thế gian tân, tình nguyện khí tục xuất gia , 西, , (Đệ tứ hồi) Nay có người em cô cậu họ Lỗ, làm quan võ ở Quan Tây, nhân thấy cõi trần cay đắng, muốn xin bỏ tục đi tu.
♦ Chỉ người xuất gia. ◇Chu Biện : Ngô lão tự xuất gia, Vãn ngộ quý căn độn , (Bắc nhân dĩ tùng bì vi thái ) Lão này giống như người xuất gia, Già lẫn thẹn mình chậm lụt.