出嫁 xuất giá
♦ Thả cung nữ ra khỏi cung cho phép đi lấy chồng. ◇Hán Thư : Dịch đình cung nhân niên tam thập dĩ hạ, xuất giá chi , (Ai Đế kỉ ). ◇Hậu Hán Thư : Cựu cấm cung nhân xuất giá, bất đắc thích chư quốc , (Nhạc thành tĩnh vương lưu đảng truyện ).
♦ Con gái đi lấy chồng. ◇Hồng Lâu Mộng : Như kim thập thất tuế, các dạng đích giá trang đô tề bị liễu, minh niên tựu xuất giá , , (Đệ thập cửu hồi) Năm nay (chị ấy) mười bảy tuổi, các đồ tư trang đã sắm đủ cả, sang năm sẽ đi lấy chồng.