出其不意 xuất kì bất ý
♦ Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. ◇Tôn Tử : Công kì vô bị, xuất kì bất ý , (Kế ). § Sau dùng xuất kì bất ý chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.