出母 xuất mẫu
♦ Người mẹ đã bị cha đuổi ra khỏi nhà.