出門 xuất môn
♦ Ra khỏi cửa, ra ngoài.
♦ Giã nhà đi xa. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Ngã mẫu thân kiến ngã niên kỉ tiểu, bất khẳng phóng tâm khiếu ngã xuất môn , (Đệ nhị hồi) Mẹ tôi thấy tôi tuổi còn nhỏ, không thể yên lòng cho tôi đi xa.
♦ Con gái đi lấy chồng.