出外 xuất ngoại
♦ Rời nhà đi xa.
♦ Vượt qua quy củ hoặc giới hạn nào đó. ◇Hồng Thâm : Tuy chỉ tứ thập lai tuế đích nhân, nhiên nhi thế thượng đích phong ba kinh đắc đa liễu, khán lai khước tượng ngũ thập xuất ngoại , , (Triệu Diêm Vương , Đệ nhất mạc) Tuy chỉ bốn mươi tuổi trở lại, nhưng vì đã trải qua bao nhiêu sóng gió trên đời, nên trông như người đã quá năm mươi tuổi.