出發 xuất phát
♦ Bắt đầu khởi hành, lên đường ra đi. ◎Như: ngã tảo dĩ tương hành lí thu thập hảo, tùy thì khả dĩ xuất phát , .