出師 xuất sư
♦ Xuất binh.
♦ Theo thầy học nghề, mãn kì học xong gọi là xuất sư . § Cũng nói là xuất đạo .