出身 xuất thân
♦ Hiến thân. ◇Lã Thị Xuân Thu : Bá Di, Thúc Tề thử nhị sĩ giả, giai xuất thân khí sanh dĩ lập kì ý , (Thành liêm ).
♦ Thân phận, gia cảnh, lai lịch. ◎Như: công nhân xuất thân .
♦ Ra làm quan. ◇Vương Trọng Văn : Lão phu nãi Vương Tiêu Nhiên thị dã. Tự xuất thân dĩ lai, cân tùy lang chủ, lũy kiến kì công . , , (Cứu hiếu tử , Đệ nhất chiệp).
♦ Ra làm việc nào đó. ◇Từ Vị : Tòng yêm đa đa tang quá, hoạn nang tiêu tác, nhật cùng nhất nhật, trực lộng đáo ngã nhất cá thân nữ nhi xuất thân vi xướng, truy hoan mại tiếu , , , , (Túy hương mộng , Đệ nhị xích).
♦ Sinh ra. ◇Kim Bình Mai : Nguyên lai na tự lí hữu cá đạo trưởng lão, nguyên thị Tây Ấn Độ quốc xuất thân, nhân mộ Trung Quốc thanh hoa, phát tâm yêu đáo thượng phương hành cước , 西, , (Đệ ngũ thất hồi).
♦ Cải giá.
♦ Ngày xưa gọi nha hoàn đi lấy chồng là xuất thân .
♦ Lên đường, đi tới trước. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Dĩ thử giá tha, đồ cá nhật tiền an dật, nhật hậu xuất thân , , (Mại du lang độc chiếm hoa khôi ).