名韁利鎖 danh cương lợi tỏa
♦ Bị ràng buộc trong vòng danh lợi. ◇Liễu Vĩnh : Túy hương quy xứ tu tận hứng, mãn chước cao ngâm. Hướng thử miễn, danh cương lợi tỏa, hư phí quang âm , 滿. , , (Hạ vân phong , Yến đường thâm từ ) Trở lại làng say nên hết mực hứng khởi, đầy chén cao ngâm. Hướng về đây, thoát khỏi ràng buộc của danh lợi, không uổng phí tháng ngày.