名單 danh đơn
♦ Bảng ghi tên họ nhiều người. ◎Như: vận động viên danh đơn .