名譽 danh dự
♦ Tiếng tăm tốt. ◇Hàn Dũ : Kim chi phụ danh dự hưởng hiển vinh giả, tại thượng vị kỉ nhân , (Đáp Trần Sinh thư ).
♦ Vinh dự, quang vinh.