名家 danh gia
♦ Học giả, nhà chuyên môn nổi tiếng.
♦ Phái triết học cổ Trung Hoa, chủ trương lấy tên gọi mà luận về sự vật (Đặng Tích , Huệ Thi , Công Tôn Long ).
♦ Gia đình có tiếng. ☆Tương tự: danh môn .