名號 danh hiệu
♦ Danh tên thật đặt khi sinh ra và hiệu tên đặt thêm để gọi tác giả văn chương, tác phẩm nghệ thuật..
♦ Cái tên đẹp đẽ người ta dùng để nói đến một người. ☆Tương tự: mĩ danh .
♦ Chỉ chung tên gọi. ☆Tương tự: danh tự , xưng vị .