名門 danh môn
♦ Gia đình có tiếng. ☆Tương tự: vọng tộc .