名義 danh nghĩa
♦ Danh xưng và ý nghĩa, nhân cái danh mà sanh ra cái nghĩa.
♦ Danh dự và đạo nghĩa.
♦ Bề ngoài, hình thức. ★Tương phản: thực chất .