名人 danh nhân
♦ Người nổi tiếng. ☆Tương tự: danh lưu , hồng nhân , văn nhân .
♦ Bậc hiền thần danh tiếng. ☆Tương tự: danh sĩ .